A Cátedra

Que é

A Cátedra EMALCSA-UDC representa un novo marco de traballo entre ambas institucións que busca avanzar no coñecemento dos sistemas de auga urbana desde a visión da sostenibilidade.

Avanzarase na definición de estratexias, e de metodoloxías, para a aplicación dos principios da xestión integrada do recurso auga no sistema de auga urbana, en diferentes contextos xeográficos, sociais e económicos.

O alcalde da Coruña e presidente de Emalcsa, Xulio Ferreiro, e o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, asinaron o 21 de setembro de 2017 un convenio de colaboración que significa a creación da Cátedra Emalcsa para afondar nas liñas de traballo conxunto que ambas as dúas entidades manteñen xa desde a mesma creación da UDC.

A través desta Cátedra, a Empresa Municipal de Augas de A Coruña e a Universidade consolidan unha relación científico-técnica, cun dobre obxectivo. Primeiro, avanzar na investigación, o desenvolvemento e a innovación no subministro e tratamento de auga, con especial atención aos grandes retos dos próximos anos: a loita contra o cambio climático e o control da calidade da auga, eidos nos que a cidade da Coruña pode ser punteira. E, en segundo lugar, para apoiar aos concellos e institucións que a miúdo solicitan o asesoramento de Emalcsa en cuestións relacionadas coa xestión da auga urbana, onde xa é un referente de madurez e experiencia.

Doutra banda, a Cátedra Emalcsa supón para a UDC unha oportunidade de amosar as súas fortalezas e coñecemento sobre a xestión sustentable da auga nos tres ámbitos nos que se apoia: ambiental, social e económico. Un coñecemento que se pode levar á práctica a través de Emalcsa e axudar á empresa na mellora continua da prestación dos servizos que ten encomendados.

A Cátedra terá unha duración de 4 anos, o máximo permitido pola lei para este tipo de convenios, pero ten vocación de continuidade, como un proxecto a longo prazo do que a cidadanía da Coruña e Galicia poida sentir orgullo. A UDC nomeará un director ou directora da cátedra, que será o encargado de liderar o seu funcionamento, e terá un espazo propio na Casa da Auga. Tamén se creará un comité asesor científico-técnico (no que estean presentes investigadores da UDC e persoal de EMALCSA), que permita establecer un foro estable de comunicación e diálogo. Será neste comité onde se tomarán as principais decisións.

Xestión sostible e integrada do recurso auga en contornas urbanas

Coa sustentabilidade como eixo, a colaboración científico-técnica entre a universidade e a empresa municipal centrarase na definición de estratexias e metodoloxías para a xestión integrada da auga en diferentes contextos xeográficos, sociais e económicos. Para iso, seguiranse os principios e valores que son paradigma a nivel mundial, como o uso das “infraestruturas verdes”, no denominado “desenvolvemento de baixo impacto” (Low Impact Development, LID), ou no concepto de “cidades sensibles á auga” (water sensitives cities), que ten como unha das usas ferramentas fundamentais a implantación das técnicas de drenaxe urbana sustentable (TDUS).

O uso das TDUS implica unha novo modelo da xestión das augas pluviais e das escorrentías no ámbito urbano (uso dos tellados verdes, os sistemas de biorretención, o uso de lagoas, estanques e humidais, etc.). Outros aspectos de vital importancia serán as consecuencias derivadas do proceso de cambio climático o a introdución de elementos de economía circular nos sistemas de auga urbana.

Un ámbito de actividade moi importante da Cátedra será o deseño e desenvolvemento de actividades de formación, divulgación, transferencia e investigación no ámbito da xestión sustentable da auga urbana. Potenciarase a colaboración en estudos de posgrao, patrocinio de bolsas pre e posdoutorais, organización de conferencias, seminarios e obradoiros, xornadas de divulgación científica, tecnolóxica e artística ou publicacións, entre outras actividades. Tamén encaixa nesta liña de traballo o apoio a teses de doutoramento e traballos de fin de mestrado e de grao, así como os encontros e redes.

Ademais, a cátedra dará apoio ás iniciativas colaboración entre Emalcsa e outros concellos e institucións no desenvolvemento de estratexias de xestión sostible da agua. A meta é converter á Coruña nun polo de atracción para compartir coñecemento con outras administracións e institucións, que poidan atopar un referente en Emalcsa para a mellora do seu desempeño diario. E, deste xeito, a empresa municipal de augas acada dimensión e importancia a través do traballo conxunto e o entendemento. Resolvendo problemas e retos aprenderemos máis e funcionaremos mellor.

Quen somos

A Cátedra está composta por un director, un comité de seguimiento e un comité asesor científico-técnico.

 

Marco de actuación

As Cátedras Universidade-Empresa réxense pola “Lei 14/2011, de 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación” e, no caso da Universidade da Coruña, polo “Regulamento para a creación e xestión dás Cátedras e Aulas Institucionais dá Universidade dá Coruña” (Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013).

A Lei 14/2011, de 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, apostou por estreitar a interrelación entre a Universidade e o sector produtivo. Aínda que a interlocución entre as universidades e o sector empresarial non sempre é fácil, debido ás peculiaridades dos seus contextos institucionais propios, dispoñer de mecanismos áxiles de contacto é fundamental para canalizar iniciativas conxuntas e divulgar adecuadamente os seus resultados.
Estes mecanismos poden realizar un labor de prospección para a empresa, cando esta ten unha necesidade que poida satisfacer mediante os grupos de investigación da universidade e, recíprocamente, pode facilitar que a empresa coñeza os campos de interese dos membros da comunidade universitaria. Poden, para rematar, realizar un labor de divulgación global dos resultados da colaboración e fomentar a formación en ámbitos de común interese.
Un dos mecanismos máis acomodados para conseguir estes obxectivos é a creación de cátedras patrocinadas por empresas. As denominadas Cátedras Institucionais, financiadas cunha dotación económica periódica aportada en concepto de patrocinio polas empresas, permiten desenvolver actividades non lucrativas específicas de formación, de divulgación, de transferencia de coñecemento, e de investigación nos ámbitos de interese común para a empresa e a Universidade.
Na Universidade dá Coruña está vixente o “Regulamento para a creación e xestión dás Cátedras e Aulas Institucionais da Universidade da Coruña” (Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013).

Aspectos xeráis do convenio

 • O convenio asinouse o 20 de setembro de 2017 e ten un a duración inicial de 3 anos.
 • A Cátedra está adscrita á Vicerrectoría de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC.
 • A sé oficial da Cátedra está en EMALCSA – Casa do Auga na Coruña.
 • Elaborouse un PLAN DE ACTUACIÓN para os primeiros tres anos.
 • A dotación anual é de 50.000
 • El convenio entre EMALCSA y la Universidade da Coruña por lo que se crea y regula a Cátedra UDC-EMALCSA fue firmado el 20 de septiembre de 2017 por el Rector de la UDC, D. Julio Ernesto Abalde Alonso, y el Presidente del Consejo de Administración de EMALCSA, D. Xulio Ferreiro Bahamonde.
 • La Cátedra está adscrita a la Vicerrectoría de Política Científica, Investigación y Transferencia de la UdC.
 • La sede oficial de la Cátedra está en EMALCSA – Casa del Agua en A Coruña.
 • El acuerdo vigente tiene una duración de 3 años, que podrá ser renovado por acuerdo expreso de ambas partes por un período máximo de hasta 4 años.
 • La dotación anual es de 50.000 €, y la gestión económica de la Cátedra será desarrollada por la Fundación Universidade da Coruña.
 • Se han establecido unos objetivos estratégicos y unos objetivos específicos.
 • Se ha elaborado un PLAN DE ACTUACIÓN para los primeros tres años.
 • La ejecución de las modalidades de cooperación previstas en el acuerdo y en el Plan de Actuación podrán ser objeto de convenios o contratos específicos elaborados de común acuerdo entre ambas instituciones, y con terceros.
 • En el convenio se contempla la protección de datos, la confidencialidad de los trabajos, la propiedad intelectual e industrial, y cumplimiento de la normativa en PRL.
 • El texto principal de acuerdo se acompaña por un ANEXO titulado: “MARCO XERAL DO PLAN DE ACTUACIÓN DA CÁTEDRA EMALCSA”, que contiene los siguientes apartados:
 1. Visión xeral da xestión sustentable da auga urbana.
 2. Obxectivos estratéxicos da cátedra, actividades e proxectos.
 3. Promoción e desenvolvemento dos obxectivos mediante accións e contratos.
 4. Integración dos investigadores da UDC na cátedra EMALCSA.

Obxectivos

No marco do convenio de colaboración entre Emalcsa e a UDC no que se impusla esta Cátedra Emalcsa UDC xurden obxetivos extratéxicos e obxectivos específicos que se pretenden acadar co plan de actuacións do tempo estimado para a duración do convenio. Este é o resumo dos principáis obxectivos.

 • Organizar a investigación e a transferencia no ámbito dos sistemas de auga urbana, con todas as súas implicaciones técnicas, económicas e sociais, para o desenvolvemento dunha estratexia de xestión sostenible do auga adaptada e diferenciada no contorno da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Potenciar e establecer mecanismos de colaboración entre EMALCSA e o persoal investigador da UDC nos diferentes ámbitos que dan soporte ás estratexias de sostenibilidad (ámbito ambiental, ámbito social e ámbito económico), aplicadas ao recurso auga.
 • Avanzar na definición de estratexias e de metodoloxías para a aplicación dos principios da xestión integrada dos sistemas de auga urbano en diferentes contextos xeográficos, sociais e económicos.
 • Desenvolver produtos e resultados que permitan a EMALCSA constituírse en referencia da xestión sostenible do auga urbana.
 • Colaborar no deseño e desenvolvemento de actividades de formación, divulgación, transferencia e investigación no ámbito da xestión sostenible do auga urbana.
 • Promover as prácticas curriculares e extracurriculares entre a UDC e EMALCSA, así como aquelas entidades e institucións colaboradoras que teñan subscritos acordos estables de colaboración con esta.
 • Organizar foros de encontro entre a UDC e EMALCSA que permitan ou intercambio de coñecemento, experiencias e inquietudes, con especial interese no ámbito dá sostenibilidad do auga urbana.
 • Fortalecimiento do coñecemento territorial.
 • Comprensión das interaccións entre o desenvolvemento sostenible, a xestión integrada do auga e os sistemas de auga urbana.
 • Modelización integrada do «sistema auga urbana».
 • Desenvolvemento de mecanismos de participación pública.
 • Desenvolvemento conceptual do ?modelo de transición cara ao Desenvolvemento Urbano Sensible ao Auga – DUSA».
 • Desenvolvemento de ferramentas e procesos para a correcta posta en marcha do proceso de transición.
 • Desenvolvemento de metodoloxías para a implementación do «modelo de transición».
Os obxectivos estratéxicos, e os obxectivos específicos previstos, desenvolveranse a partir de:
 • Actividades (de formación e divulgación, e de transferencia e investigación).
 • Proxectos (desenvolvidos mediante convenios e contratos específicos).
Actividades de formación e divulgación que contempla o Reglamento:
 • Colaboración en másteres e outros estudos de posgrao, tanto oficiais como propios
 • Colaboración no deseño e impartición de programas de formación permanente
 • Patrocinio de bolsas predoctorales e posdoctorales.
 • Apoio á realización de tese doctorales, tesinas de máster, traballos finais de grado, proxectos finais de carreira e tesinas de investigación.
 • Premios a proxectos de fin de grado ou máster, traballos e concursos de ideas
 • Conferencias, seminarios e talleres.
 • Promoción de prácticas curriculares e extracurriculares.
 • Colaboración en plans de formación da empresa.
 • Visitas a empresas.
 • Formación para a creación de empresas de base tecnolóxica ou para a explotación de resultados de investigación.
 • Realización de xornadas de divulgación científica, tecnolóxica e artística.
 • Elaboración de publicacións sobre temas de interese no ámbito da Cátedra.
 • Promoción en acontecementos científicos, técnicos e artísticos.
 • Organización de exposicións e promoción de actividades culturais.
 • Divulgación das actividades da Cátedra.
Actividades de transferencia e de investigación que contempla o Reglamento:
 • Desenvolver liñas de investigación conxuntas.
 • Cooperar para lograr proxectos de investigación no ámbito galego, español e europeo.
 • Apoiar a realización de tese de doctorado, traballos de fin de máster e traballos de fin de grado.
 • Realizar traballos de investigación.
 • Promocionar encontros e redes nacionais e internacionais de expertos nas áreas de interese da Cátedra.
 • Promocionar a contratación de grupos da Universidade da Coruña para desenvolver accións de innovación ou consultoría especializada na empresa.

Plan de Actuación

O Plan de Actuación para o primeiro trienio de operación hase estructurado da seguinte forma:

 • ACTIVIDADES INTERNAS (a curto e a medio prazo).
 • ACTIVIDADES EXTERNAS (a curto e a medio prazo).

O plan de actuacion terá unha revision anual, coa preparacion dun documento de planificacion para o ano en curso onde se estableceran os fitos concretos sobre as actividades suscitadas neste plan de actuación.

Listado resumo:

 

ACTIVIDADES INTERNAS

A curto prazo
DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS XERAIS, OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E LIÑAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS
A CORTO PLAZO I/CP/1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS
OBJETIVO  

 Se debe elaborar un marco estratégico o conceptual, a partir del cual se desarrollen líneas específicas de trabajo e investigación coherentes.

 

ACTIVIDADES  

 Elaboración de documento base sobre el marco general DUSA.

 Madurar el documento a partir de:

 

… Reuniones con EMALCSA.

… Comité científico asesor.

… Reuniones con investigadores Universidad

… Foros mixtos.

Establecer etapas de avance: Fundamentos y objetivos / Metodología / Generación de herramientas /productos.

Notas e ideas de apoyo Ya se ha trabajado en parte en los documentos de contrato y de presentación, pero hay que alinearlos con estrategias más globales, de la UE, de Estado, Xunta, etc., u otros organismos internacionales.

No perder de vista el entorno cercano y sus singularidades.

¿Qué quiere EMALCSA?

¿Qué quiere aportar EMALCSA a la ciudad y su área de influencia?

RECURSOS Documento de contrato UDC-EMALCSA.

Documentos presentaciones “pwp”.

Documentos GEAMA sobre DUSA.

Obtener documentos de otras cátedras para analizar el enfoque sobre líneas de investigación.

Recursos propios en principio, pero necesario el desarrollo de un “contrato spin”

DEFINICIÓN E CONSOLIDACIÓN DUNHA ESTRUTURA DE XESTIÓN
I/CP/2 DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN
OBJETIVO/S  

 Definir espacios y recursos humanos para cada fase de crecimiento de la Cátedra.

 

ACTIVIDADES  

 Adecuación de espacio en la Casa del Agua A Coruña.

 Valorar la contratación de una persona o de una empresa para prestar servicios de apoyo a gestión y difusión/promoción.

 Se debe formalizar la relación con la Fundación Universidade da Coruña para que se pueda realizar la gestión de recursos económicos desde ella.

 

Notas e ideas de apoyo Cómo se envía el dinero a la FUAC?

Acuerdos de %.

Contratos, balances, FUAC convenio-contrato.

Habilitación de tarjeta.

Consultar a la UDC para analizar cómo se factura a EMALCSA anualmente.

Estimación de contrato de una persona media jornada-larga 12 meses.

Pedir varios presupuestos.

RECURSOS Recursos económicos propios de la Cátedra
XERACIÓN DE IMAXE CORPORATIVA E LIBRO DE ESTILO
I/CP/3 GENERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y “LIBRO DE ESTILO”
OBJETIVO/S  

 Unificar y coordinar la imagen de la Cátedra

 

ACTIVIDADES  

 Generación de logos e imagen.

 Generación de material complementario (carpetas, sobre, blocs).

 Elementos multimedia:

 

… Página web. Contratar host externo (ver tema de seguridad).

… Analizar el uso de una plataforma 2.0 en el futuro (own cloud, trebole,…).

… Definir estrategias de citas en publicaciones y difusión de documentos científicos.

… Crear/diseñar una estructura de boletín mensual.

… Establecimiento de una base de datos de colaboradores para difusión.

… Creación de una web/blog/red social?

… Elaborar un DOSIER de presentación.

Notas e ideas de apoyo En web incluir biblioteca y link a otras páginas de interés.

Este tipo de actividad se valorará también dentro del posible contrato externo de actividades de gestión.

RECURSOS Ver cómo se gestiona la web.

Ver estructura de página GEAMA.

Recursos económicos Cátedra.

RELACIONES INTERCÁTEDRAS
I/CP/4 RELACIONES INTERCÁTEDRAS
OBJETIVO/S  

 Difundir imagen de Cátedra UDC-EMALCSA y aprender de otras experiencias.

 

ACTIVIDADES  

 Creación de una actividad INTERCÁTEDRAS DEL AGUA (SEVILLA, CASTELLON-FACSA, VALENCIA-UPV, MADRID, BARCELONA, MALAGA, etc.).

 Organizar visitas (reservar presupuesto).

 Presentar un dosier de la Cátedra UDC-EMALCSA.

 Realizar 3 viajes durante 2018.

 

2x3x500

Notas e ideas de apoyo Encadenar algún viaje (Valecia+Castellón, Sevilla, p.e).
RECURSOS Recursos económicos de la Cátedra.
INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES DA UDC
I/CP/5 INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA UDC
OBJETIVO/S  

 Definir y desarrollar una estrategia para la integración de los investigadores de la UDC en la Cátedra UDC-EMALCSA

 

ACTIVIDADES  

 Reunión general de presentación de los objetivos e intereses de EMALCSA a grupos de investigación de la UDC (A Coruña y Ferrol).

 Envío de información y encuesta de prospección de intereses y de oferta por su parte. Ordenación, agregación y valoración de las respuestas.

 Desarrollo de reuniones-foros (+-sectoriales) de presentación de la experiencia y del potencial de los investigadores de la UDC para impulsar y apoyar las líneas de investigación, innovación y formación de EMALCSA.

 Creación de un comité asesor científico-técnico (no figura en el Reglamento) de la cátedra (en que estén presentes investigadores de la UDC y personal de EMALCSA), que permita establecer un foro estable de comunicación y diálogo entre EMALCSA y la UDC.

 

Notas e ideas de apoyo Convocatorias en Coruña y en Ferrol.
RECURSOS Se cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación para convocatorias.

Recursos económicos propios.

A medio prazo
XERACIÓN DE LÍNEA EDITORIAL EN “DESENVOLVEMENTO URBANO SENSIBLE A AUGA– DUSA”
I/MP/1 GENERACIÓN DE LÍNEA EDITORIAL EN “DESARROLLO URBANO SENSIBLE AL AGUA – DUSA”
OBJETIVO/S  

 Asentar conocimiento. Difusión y presencia.

 

ACTIVIDADES  

 Establecer varios niveles de publicación.

 

… Libros convencionales.

… Documentos de ponencias de jornadas, seminarios, cursos.

… Cuadernos técnicos.

 Generar una imagen / maquetación tipo.

 

Notas e ideas de apoyo No necesariamente material o conocimiento propio o generado en el entorno de iniciativas de la Cátedra.

Posible retorno económico de ciertos libros o documentos. Unos libre acceso, otros pago.

RECURSOS Recursos propios.

ACTIVIDADES EXTERNAS

A curto prazo
IDENTIFICACIÓN E APOIO A INTERESES/OBXECTIVOS DE AUGA NA CORUÑA A CURTO PRAZO
E/CP/1 IDENTIFICACIÓN Y APOYO A INTERESES – OBJETIVOS DE AGUA EN A CORUÑA A CORTO PLAZO
OBJETIVOS  

 Apoyar en el corto plazo a temas puntuales o de actualidad de EMALCSA y sociedad.

 Presencia en medios – información/generación de opinión.

 

ACTIVIDADES  

 Realizar reunión interna en EMALCSA con diferentes ámbitos/departamentos.

 Analizar la conveniencia de realizar reuniones con otros ámbitos relacionados directamente con EMALCSA (EDAR BENS S.A., Concello de A Coruña, Concellos relacionados, …)

 

Notas e ideas de apoyo Generar a medio plazo una comunidad de intereses de profesionales e investigadores.
RECURSOS Recursos propios.
APOIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ESTUDANTES
E/CP/2 APOYO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ESTUDIANTES
OBJETIVOS  

 Promover temas de interés para desarrollo de Tesinas Final de Grado, proyectos final de carrera, tesinas de investigación, etc., por parte de los distintos centros de la UDC.

 

ACTIVIDADES  

 Establecer metodología para generar lista de temas de interés / recibir propuestas.

 Desarrollo de temas para tesis doctorales, y programas de financiación específicos para su realización.

 Analizar la forma en que se pueden abonar/compensar/premiar este tipo de acciones/trabajos (material, publicación, ??)

 Hacer promoción de la idea través de la web.

 

Notas e ideas de apoyo Sirven de apoyo y sientan las bases de posibles proyectos de investigación en el futuro.

Premios a tesinas / tesis doctorales / trabajos de investigación.

RECURSOS Recursos económicos Cátedra / Recursos Grupos de Investigación.
XORNADAS
E/CP/3 JORNADAS
OBJETIVOS  

 Favorecer encuentros entre profesionales/administraciones/investigadores.

 Tener presencia social.

 Potenciar líneas de investigación.

 

ACTIVIDADES  

 Es necesario una programación con un mínimo anual y buscar la colaboración de terceros.

 Proponer lista de temas.

 

Notas e ideas de apoyo Se traen ponentes invitados y se invita a enviar/exponer a ponentes externos / abierta. Comité científico de selección, etc.

Duración 1 día / varios días.

RECURSOS Recursos propios Cátedra
SEMINARIOS
E/CP/4 SEMINARIOS
OBJETIVOS  

 Favorecer encuentros entre profesionales

 Tener presencia social.

 

ACTIVIDADES  

 Elaborar lista de temas de materias específicas relacionadas y con distintas orientaciones (desde meramente académicos hasta difusión en la sociedad civil menos especializada).

 Elaborar lista de temas genéricos:

 

Notas e ideas de apoyo No se trata de macro eventos, sino de micro-eventos con un grado de penetración social alto.

Se traen ponentes invitados / panel cerrado.

Definir unos modelos tipo en duración, nº de ponentes (internos, externos),

Seminarios de medio día / 1 día

RECURSOS Recursos propios Cátedra y recursos de inscripción/matrícula / Posibles patrocinadores.
CURSOS
E/CP/5 CURSOS
OBJETIVOS  

 Hacer formación.

 Tener presencia social.

 Favorecer encuentros entre profesionales

 

ACTIVIDADES  

 Elaborar listado tentativo de cursos de materias específicas relacionadas y con distintas orientaciones (desde meramente académicos hasta difusión en la sociedad civil menos especializada).

 

Notas e ideas de apoyo Se prepara un cuadro de profesores y los alumnos se matriculan o inscriben / cerrado (más formación / componente práctica).

Uno o varios días según objetivos.

RECURSOS Recursos propios Cátedra y recursos de inscripción/matrícula / Posibles patrocinadores.
CONFERENCIAS SIGNIFICATIVAS/PERSONAXES
E/CP/6 CONFERENCIAS SIGNIFICATIVAS/”PERSONAJES”
OBJETIVOS  

 Favorecer encuentros entre profesionales

 Tener presencia social.

 

ACTIVIDADES  

 Proponer ponentes.

 

Conferencia de Francisco Cubillo

Conferencia de Pere Malgrat

– Más de gestión…

 

Sara Perales (SUDS).

….

Notas e ideas de apoyo Orientado a foro amplio UDC y externos.

Dar difusión previa intensiva y posible entrevista a la persona.

RECURSOS Recursos económicos propios.
ENMARCAR CONTRATOS INICIAIS DE APOIO A LIÑAS ESTRATÉXICAS
E/CP/7 ENMARCAR CONTRATOS INICIALES DE APOYO A LÍNEAS ESTRATÉGICAS
OBJETIVOS  

 Definir qué son “contratos spin” de la Cátedra.

 Apoyo a líneas de investigación más importante o fases o estados de la Cátedra en cada momento.

 

ACTIVIDADES  

 Definir y consolidar la estrategia y definir las herramientas DUSA para poder dar coherencia a este tipo de contratos.

 

Notas e ideas de apoyo Son contratos con más importancia y calado. Pueden ser de varios años. Presupuesto procedente de EMALCSA o de convocatorias públicas competitivas.
RECURSOS Recursos externos
A medio prazo
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN A LONGO PRAZO
E/MP/1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO
OBJETIVOS  

 Trabajar en aspectos de más largo alcance, temas que ahora se vean poco próximos.

 Asentar conocimientos y experiencias piloto para futuros posicionamientos.

 Ir abriendo conocimiento base /bibliográfico / benchmarking.

 

ACTIVIDADES Realizar reuniones sectoriales / UDC / EMALCSA.
Notas e ideas de apoyo Prospeccion a nivel internacional de tendencias en desarrollo
RECURSOS Recursos propios.
PROCURA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
E/MP/2 BÚSQUEDA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
OBJETIVOS  

 Fortalecer los recursos económicos para expandir las actividades de la Cátedra.

 

ACTIVIDADES  

 Prospección de convocatorias de interés.

 

Notas e ideas de apoyo Aprovechar convenios con otros Concellos.

Conectar con líneas de investigación.

Pueden proceder de prestación de servicios o de venta de productos.

RECURSOS Recursos propios Catedra y UDC (OTRI) + EMALCSA (OTI)
REUNIÓNS CON TECIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL
E/MP/3 REUNIONES CON TEJIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL
OBJETIVOS  

 Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios.

 Tener presencia social.

 

ACTIVIDADES  

 Reuniones de presentación y captación a colectivos empresariales, comerciales y sociales para captar inquietudes sobre el desempeño.

 

Notas e ideas de apoyo Diferenciar tejido social. Identificar sectores estratégicos out of the box
RECURSOS Recursos propios Cátedra.
REUNIÓNS CON ADMINISTRACIÓNS
E/MP/4 REUNIONES CON ADMINISTRACIONES
OBJETIVOS  

 Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios.

 Tener presencia social.

 

ACTIVIDADES  

 Reuniones de presentación.

 

Notas e ideas de apoyo Identificar agentes implicados con competencias y establecer relaciones estables.
RECURSOS Recursos propios Cátedra.
CONTACTO